Obchodní podmínky getflat pro inzerenty

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro realitní inzerenty (realitní kanceláře, realitní makléře, developery ale i jednotlivce), kteří nabízejí k prodeji nemovitosti a inzeráty jsou zveřejňovány na platformě Getflat.

Než začnete Službu používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto Obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese www.getflat.cz/vop, a všechny další dokumenty, na které zde odkazujeme (dále společně jen "Podmínky"). Tím, že začnete Službu užívat nebo kliknutím na souhlas s těmito Podmínkami, když je vám tato možnost zpřístupněna, s Námi uzavíráte smlouvu o poskytování Služeb (dále jen "Smlouva"), která obsahuje i tyto Podmínky. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Službu užívat.

1. Úvod a definice

1.1. Zájmena s velkými písmeny „My“, „Nás“ a „Naše“ označují společnost Digital reality, s.r.o., se sídlem na adrese Svornosti 852/7, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 19492855, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 387457.

1.2. Zájmena „vy“ a „vaše“ se vztahují k vám jako uživateli Služby, který na Webové stránce inzeruje nemovitosti, ale nikoli s možností nákupu přímo na Webové stránce.

1.3. „Dokumentace“ jsou veškeré dokumenty popisující funkce Služby, požadavky a pokyny pro její integraci, užívání nebo podporu. Nejdůležitější části dokumentace jsou k dispozici na Webových stránkách.

1.4. „Materiály třetích stran“ jsou materiály, dokumenty, data, produkty, služby nebo software, které nejsou Naše. Jedná se například o software s otevřeným zdrojovým kódem. Seznam materiálů třetích stran je k dispozici na Webové stránce.

1.5. „Oprávnění uživatelé“ jsou vaši zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci, kterým jste umožnili užívat Službu na základě práv udělených vám podle Smlouvy. Oprávněným uživatelem jste také vy.

1.6. „Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba tvořící s osobou podnikatelské seskupení, zejména vlivná nebo ovlivněná osoba, ovládající nebo ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě nebo koncern.

1.7. „Služba“ je online platforma pro realitní inzerci s názvem Getflat dostupná na webové stránce https://www.getflat.cz („Webová stránka“).

1.8. „Vaše data jsou data, pokyny, materiály a jiný obsah, který Nám poskytnete nebo který obdržíme od vás nebo Oprávněného uživatele prostřednictvím Služby. Vaše data nezahrnují Výstupní data.

1.9. „Výstupní data“ jsou data související s vaším užíváním Služby, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služby.

1.10. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se použijí dokumenty v následujícím pořadí: nejprve tyto obchodní podmínky, následně zbývající dokumenty. 

2. Užívání SLUŽBY

2.1. Přístup a použití. Službu Vám zpřístupníme ihned po vaší řádné registraci na Webové stránce a ke stejnému okamžiku vám udělujeme nevýhradní oprávnění užívat Službu, a to za účelem zpřístupnění realitních inzerátů a s nimi souvisejících informací (popis nemovitosti s parametry, fotografie, videa, vaše kontaktní údaje apod). Užívání případných dalších funkcí Služby podléhá odsouhlasení příslušných obchodních podmínek. Oprávnění je omezeno na dobu trvání Smlouvy a výhradně pro vaše interní použití Služby Oprávněnými uživateli v souladu se Smlouvou.

2.2. Výhrada práv. Neudělujeme vám žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software ani jiným dílům, které jsou jeho součástí. Veškerá práva k software náleží a zůstanou náležet pouze Nám a veškerá práva k Materiálům třetích stran náleží příslušným poskytovatelům Materiálů třetích stran. Nezískáváte žádná práva, licence ani oprávnění, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v odst. 2.1 nebo v příslušných licenčních podmínkách třetí strany. Uzavřením Smlouvy, případně okamžikem vytvoření takových dat, Nám postupujete veškerá práva vztahující se k Výstupním datům.

2.3. Změny. Vyhrazujeme si právo provádět změny Služby, které považujeme za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení kvality Služby, její efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy,

2.4. Pozastavení. Přístup ke Službě můžeme Oprávněnému uživateli pozastavit, aniž by Nám z toho vznikly jakékoli povinnosti, pokud:

a) obdržíme příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který Nám ukládá tak učinit, nebo pokud zjistíme, že orgán státní správy nebo jiný orgán se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli části Smlouvy z naší strany protiprávní nebo jinak nezákonné, 

b) se domníváme, že nedodržujete Smlouvu, porušujete právní předpisy, užíváte Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, nebo že se podílíte na podvodných nebo nezákonných činnostech,

c) uplyne doba trvání Smlouvy nebo je Smlouva z jiného důvodu ukončena.

2.5. Uživatelský účet. Abyste mohli užívat všechny funkce Služby, musíte si registrací vytvořit uživatelský účet. Při vytváření účtu musíte uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, na jejich správnost a pravdivost se totiž budeme spoléhat. Pokud dojde k jejich změně, aktualizujte je prosím bez zbytečného odkladu. Nezapomeňte také na to, abyste přístupové údaje k uživatelskému účtu uchovávali v tajnosti a chránili před zneužitím ze strany třetích osob. Pokud byste nabyli podezření, že přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, okamžitě zakročte a přístupové údaje změňte.

3. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ

3.1. Omezení užívání. Službu nesmíte užívat a ani nesmíte jiným osobám umožnit přístup ke Službě nebo jejímu užívání v rozsahu, jakém vám to Smlouva (popř. licenční podmínky Materiálů třetích stran) výslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Zejména nesmíte:

a) zpřístupnit Službu komukoli jinému než Oprávněným uživatelům nebo používat Služby ve prospěch kohokoli jiného než vás nebo vašich Přidružených osob,

b) pronajímat, poskytovat sublicence, přeprodávat, postupovat, distribuovat, sdílet nebo podobným způsobem zneužívat Službu (včetně toho, že umožníte svým zaměstnancům nebo zaměstnancům svých Přidružených osob přístup ke Službě jako hostům namísto toho, abyste pro tyto zaměstnance pořídili samostatné předplatné),

c) provádět zpětnou analýzu Služby (tzv. reverse engineering), kopírovat, upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Službu,

d) využívat přístup ke Službě, Dokumentaci nebo Našim důvěrným informacím za účelem vytvoření konkurenčního produktu nebo služby,

e) umožnit, aby předplatné bylo sdíleno nebo používáno více než jedním jednotlivým Oprávněným uživatelem (s výjimkou toho, že předplatné může být znovu přiděleno novému Oprávněnému uživateli, který nahradí osou, které již Službu nepoužívají k žádnému účelu), obcházet nebo porušit jakékoli zabezpečení používané Službou nebo získat přístup ke Službě nebo ji používat jinak než prostřednictvím Oprávněného uživatele s použitím jeho vlastních, v té době platných přístupových údajů,

f) nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat do Služby nebo jejím prostřednictvím jakékoli data nebo materiály, které jsou nevyžádanou reklamou nebo obsahem (tj. "spam"), jsou nezákonné nebo obsahují či aktivují jakýkoli škodlivý kód (software, hardware nebo jiná technologie, včetně malwaru, jehož účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, hardwaru nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejich užívání),

g) poškodit, znepřístupnit, zasahovat nebo jinak narušit Službu nebo Naše poskytování Služby,

h) užívat Službu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy.

4. VAŠE POVINNOSTI

4.1. Součinnost. Po celou dobu trvání Smlouvy Nám musíte poskytovat veškerou součinnost a pomoc, kterou můžeme požadovat, abychom mohli vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

4.2. Prodlení. Pokud Nám neposkytnete součinnost nebo nesplníte jinou povinnost dle Smlouvy, jedná se o překážku v plnění Smlouvy na Vaší straně, která Nás opravňuje pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou nemůžeme plnit, se počítá od prvního dne, kdy tato překážka nastala až do okamžiku, kdy Nás po odstranění překážky informujete o jejím odstranění. Termíny pro plnění Našich povinností dle Smlouvy se automaticky prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nutnou pro obnovení kontinuity Našeho plnění vůči Vám.

4.3. Nápravná opatření. Pokud se dozvíte o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti zakázané v odst. 3.1, musíte Nás o tom neprodleně informovat a přijmout veškerá opatření, která jsou vhodná k zastavení této činnosti a ke zmírnění jejích dopadů (například přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě nebo vymazání dat, ke kterým kdokoli získal neoprávněný přístup).

4.4. Vaše odpovědnost. Nesete výhradní odpovědnost za:

a) splnění požadavků uvedených v Dokumentaci. Pokud tyto požadavky nesplníte, Služba nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec

b) legálnost zpracování Vašich Dat. Zejména odpovídáte za to, že jste oprávněni Nám předat veškerá Vaše data a že jejich užíváním a zpracováním z Naší strany za účelem poskytování Služby nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy ani právních předpisů. Jste povinni informovat osoby, jejichž osobní a jiné údaje Nám předáte za účelem poskytování Služby, o takovém předání údajů Nám jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,

c) používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a

d) veškerý přístup ke Službě a jejímu užívání prostřednictvím Vašich systémů nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.

4.5. Vaše inzeráty. Výslovně jsme se domluvili, že vaše realitní inzeráty do Služby můžete vkládat jak vy (a to i automatizovaně, kupř. přes CMR systém realitní kanceláře), ale pro úplnost vaší nabídky k tomu pověřujete i Nás (popř. námi pověřené třetí osoby). Tedy zejména pokud nalezneme váš realitní inzerát (popř. realitní inzeráty ostatních makléřů z vaší společnosti), který ještě na naší Webové stránce není uveden můžeme jej do Služby nahrát. Pokud tedy kupř. na Webové stránce zveřejníte tři inzeráty a My nalezneme ještě další váš inzerát, který na Webové stránce není uveden, žádáte Nás, abychom jej na Webové stránce rovněž zveřejnili a za tím účelem nám k tomu tímto poskytujete veškerá nezbytná oprávnění. Odst. 4.4. je tím nedotčen.

5. Servis

5.1. Rozsah servisu. Jelikož je Služba v rozsahu dle těchto Podmínek bezúplatná, poskytujeme ji "tak, jak je.“ Neposkytujeme žádné záruky její dostupnosti ani doby pro reakce či vyřízení požadavků. Služba může být nedostupná a přístup k jejímu užívání může ztížen, zejména pokud taková nedostupnost nebo ztížený přístup souvisí s:

a) problémy s připojením Oprávněného uživatele k internetu,

b) jednáním nebo opomenutím ze strany Oprávněného uživatele, které není v souladu se Smlouvou,

c) vaším prodlením s poskytnutím součinnosti,

d) Materiály třetích stran,

e) výpadkem nebo jiným problémem se službou, software, hardware, sítí nebo jinou záležitostí, kterou jsme pro vás na základě Smlouvy My neobstarali, zejména výpadky na straně poskytovatele hostingových nebo cloudových služeb,

f) plánovanou odstávkou, nebo

g) pozastavením nebo ukončením přístupu ke Službě podle odst. 2.4.

5.2. Vznášení požadavků. Incidenty (bugy, nedostupnost, apod.), žádosti o radu s užíváním Služby nebo návrhy na zlepšení Služby Nám můžete oznamovat na základě požadavků vznesených prostřednictvím info@getflat.cz. 

5.3. Obsah požadavku. Požadavek k incidentu musí obsahovat jeho popis, včetně situací, v nichž k Incidentu dochází, tak abychom mohli incident reprodukovat, dále snímek obrazovky, chybová hlášení (pokud jsou dostupná), informaci o verzi prohlížeče a operačního systému. Můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace, dokumenty, jiné materiály či součinnost, které jsou dle Nás nezbytné pro případné řešení požadavku. 

5.4. Způsob řešení. Zaslané požadavky bereme v potaz, ale negarantujeme, že je budeme řešit ani že zaslané návrhy zohledníme v budoucích verzích Služby.

5.5. Zálohování dat. Poskytovatel hostingových služeb v rámci svého běžného provozu provádí rutinní zálohy dat uložených do Služby. My však neneseme odpovědnost za ztrátu, poškození, únik ani obnovu vašich dat. 

6. Cena

6.1. Cena. V rozsahu dle těchto Podmínek je vám Služba poskytována bezúplatně.

7. Mlčenlivost

7.1. Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kdokoliv z nás (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace tomu druhému (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodní plány, know-how, ceny, přístupové údaje a hesla do Služby. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy, ani informace, které jsou vloženy do Služby za účelem jejich zveřejnění v rámci plnění Smlouvy (tedy zejména jakékoli informace obsažené v realitních inzerátech).

7.2. Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany.

7.3. Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit svým pracovníkům či spolupracovníkům pouze za předpokladu, že je zaváže povinností mlčenlivosti přinejmenším v takovém rozsahu, v jakém to po přijímající straně vyžaduje Smlouva, a pouze v rozsahu nezbytném ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou. Za porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupnila, odpovídá přijímající Strana, jako by mlčenlivost porušila sama.

7.4. Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrnou informaci poskytující strany vyplývá z právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci.

7.5. Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po Dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana důvěrné informací poskytující strany, které přijímající strana není povinna uchovávat dle právních předpisů.

8. Právní odpovědnost

8.1. Porušení práv. Pokud Služba podle Našeho názoru porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran, můžeme podle Našeho uvážení a na Naše náklady:

a) pro Vás získat právo užívat Službu v souladu se Smlouvou,

b) upravit Službu tak, aby neporušovala práva a zároveň poskytovala podobnou funkčnost, nebo

c) vypovědět Smlouvu s okamžitým účinkem a požadovat, abyste přestali Službu užívat.

8.2. Odškodnění. Zavazujete se Nás a naše Přidružené osoby odškodnit a ochránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, které mohou vzniknout v souvislosti s nárokem nebo tvrzením třetí strany souvisejícím s:

a) Vašimi daty nebo jejich zpracováním,

b) týkajícím se skutečností, které by v případě, že by byly pravdivé, představovaly porušení jakéhokoli Vašeho prohlášení nebo povinnosti dle Smlouvy,

c) týkající se Vašeho jednání nebo opomenutí v souvislosti se Smlouvou, nebo

d) v souvislosti s užíváním Služby Oprávněným uživatelem, které je mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo jakýmkoli způsobem v rozporu s Našimi pokyny. 

8.3. Zřeknutí se záruk. Služba je poskytována "tak, jak je". Neposkytujeme Vám jakoukoliv záruku, že je Služba vhodná pro určitý účel, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jakýmkoli softwarem, systémem nebo jinými službami, nebo že bude bezpečná, přesná nebo bez chyb. Nezaručujeme, že bude Služba dostupná nebo že bude fungovat bez přerušení. Pokud bude Služba nedostupná, máte žádná práva z vadného plnění. Všechny Materiály třetích stran jsou poskytovány "tak, jak jsou", a jakékoli prohlášení nebo záruka týkající se Materiálů třetích stran je výhradně mezi Vámi a poskytovatelem Materiálů třetích stran. S uvedeným omezením odpovědnosti souhlasíte.

8.4. Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy neneseme My ani Naše Přidružené osoby odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat Službu nebo přerušení jejího poskytování ani za ztrátu, poškození nebo obnovení Vašich dat nebo porušení jejich bezpečnosti. Naše povinnost a povinnost Našich Přidružených osob nahradit případnou škodu Vám nebo Vašim Přidruženým osobám vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související je v souhrnu omezena částkou odpovídající 1.000,- Kč. 

8.5. Výhradnost. Tento článek 8 upravuje veškerou Naši odpovědnost vyplývající ze Smlouvy. V rozsahu v jakém to umožňují právní předpisy se výslovně vzdáváte jakýchkoliv práv zde neuvedených a souhlasíte s výše uvedeným omezením odpovědnosti. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností.

9. Doba trvání smlouvy

9.1. Doba trvání. Smlouva nabývá účinnosti zpřístupněním Služby a je uzavírána na dobu neurčitou.

9.2. Ukončení Smlouvy. Nad rámec jiných práv ukončit Smlouvu uvedených v těchto Podmínkách:

a) kdokoliv z nás může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud ten druhý podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopen napravit, nebo je schopen napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení o takovém porušení,

b) kdokoliv z nás může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá strana dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, a

c) My můžeme tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud porušíte odst. 3.1 nebo 4.4.

9.3. Postup po ukončení Smlouvy. Nedohodneme-li se jinak, tak ukončením Smlouvy:

a) práva a licence, které jsme vám udělili, okamžitě zaniknou,

b) po uplynutí dalších 3 měsíců můžeme zničit a trvale vymazat všechna Vaše data a důvěrné informace, přičemž pro vyloučení pochybností se tato povinnost se nevztahuje na Výsledná data,

c) jste povinni okamžitě ukončit veškeré užívání Služby a do 15 dnů nebo na naši písemnou žádost trvale vymazat veškeré Námi předané materiály a Naše důvěrné informace ze všech Vašich systémů a písemně Nám potvrdit, že jste tuto povinnost splnili.

9.4. Přetrvávající ustanovení. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. Dohodli jsme se na vyloučení postupu dle § 2004 odst. 2 věty 2. občanského zákoníku).

10. Transparentnost a obsah

10.1. Naše role. K uživatelskému obsahu přistupujeme pasivně a neutrálně. To znamená, že ho obecně nemonitorujeme ani aktivně nevyhledáváme skutečnosti nebo okolnosti, které by nasvědčovaly jeho protiprávnosti. Z vlastního podnětu můžeme provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Můžeme také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu ale neneseme odpovědnost.

10.2. Zásady pro obsah. Nesmíte do Služby nahrávat nebo jejím prostřednictvím jinak šířit obsah, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran, nebo je v rozporu s Podmínkami. Zejména nesmíte: 

a) šířit obsah, který by mohl být považován za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s účelem Služby,

b) šířit obsah porušující práva duševního vlastnictví, osobnostní práva, nerespektující důstojnost nebo navozující pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet), nebo

c) v rámci inzerce zveřejňovat svoji přesnou adresu bydliště, datum narození nebo jiný osobní údaj, s výjimkou kontaktních údajů jako je telefonní číslo a e-mailová adresa, které můžete uvádět výlučně na místě na to určeném.

10.3. Oznámení. Přijímáme veškerá oznámení obsahující informace o výskytu obsahu v rámci Služby, který považujete za nezákonný. Oznámení Nám můžete zaslat na e-mailovou adresu info@getflat.cz. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč tvrdíte, že dotčený obsah je nezákonný,

b) jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu 

c) jméno nebo název osoby podávajících oznámení a její e-mailová adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU

d) prohlášení potvrzující, že se osoba nebo podávající oznámení se v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

10.4. Mechanismus oznamování a přijímání opatření. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, zašleme jí bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Bez zbytečného odkladu ji též uvědomíme o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytneme jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Pokud se dozvíme o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Podmínkami, můžeme přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně můžeme uživateli uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. V takovém případě poskytneme všem dotčeným uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotíme jako souladný právní předpisy a Podmínkami, můžeme také rozhodnout, že proti obsahu nezakročíme.

10.5. Doporučovací systémy a rozdílné zacházení. Hlavní parametry používané v Našich doporučovacích systémech a případné možnosti tyto parametry měnit či ovlivňovat, popisujeme na Webových stránkách. My, Přidružené osoby a Námi ovládaní podnikatelští uživatelé mohou mít přístup k osobním či jiným údajům, jež podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání Služby. Pokud by někteří podnikatelští uživatelé byli zvýhodněni v pořadí v doporučovacím systému nebo jiném nastavení, které uplatňujeme a které má vliv na přístup spotřebitelů ke Službám nabízeným prostřednictvím Webové stránky jinými podnikatelskými uživateli, taková pravidla by byla rovněž obsažena pod odkazem výše v tomto odstavci.

10.6. Omezení služeb. Pokud se rozhodneme omezit nebo pozastavit poskytování služeb podnikatelskému uživateli, poskytneme mu nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě ukončení poskytování všech služeb poskytneme podnikatelskému uživateli toto odůvodnění nejméně 30 dní před nabytím jeho účinnosti. To neplatí, pokud se na Nás vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, abychom ukončil poskytování služeb způsobem, který Nám tuto lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet, pokud tak činíme z naléhavého důvodu právních předpisů, nebo můžeme prokázat, že dotčený podnikatel opakovaně porušil Podmínky.

10.7. Změny podmínek. Podnikatelským uživatelům oznámíme jakékoli navrhované změny Podmínek na trvalém nosiči alespoň 15 dní předem. To neplatí, pokud musíme Podmínky změnit na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který nám neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení, nebo pokud tak výjimečně činíme s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky. Dotčený podnikatel může vypovědět smlouvu písemným oznámením zaslaným na info@getflat.cz před datem účinnosti změny. Výpověď nabude účinnosti do 15 dnů od obdržení oznámení.

10.8. Ukončení smluvního vztahu. Podnikatelští uživatelé mohou způsobem dle předchozího odstavce vypovědět smluvní vztah s Námi i kdykoli v průběhu jeho trvání. 

10.9. Součinnost. V souvislosti s provozováním Služby máme určité zákonné povinnosti. Spadá mezi ně i to, že o podnikatelských uživatelích musíme shromažďovat určité údaje a tyto předávat finančnímu úřadu. Proto se zavazujete Nám poskytovat součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování informací o vás a vámi poskytovaných službách. Pokud Nám jako podnikatelský uživatel neposkytnete potřebnou součinnost, přestože jsme vás o poskytnutí součinnosti požádali, můžeme váš účet na Webových stránkách uzavřít a znemožnit vám opětovnou registraci nebo vám nevyplatit protiplnění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Spory a příslušnost. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí výhradně právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodovány výhradně soudy České republiky místně příslušnými podle Našeho sídla.

11.2. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na její zbývající části. Vzájemně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou, se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

11.3. Komunikace. Komunikovat spolu budeme zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob, který jste uvedli při registraci. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

11.4. Změny Smlouvy. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky odsouhlasenými oběma z nás, a to buď podpisem dodatku v tištěné podobě nebo elektronicky s elektronickými podpisy obou stran. 

11.5. Změna podmínek. Podmínky můžeme jednostranně změnit. Případnou změnu vám oznámíme zasláním e-mailu vaší kontaktní osobě. Neodmítnete-li změnu do 15 dní ode dne odeslání oznámení písemným oznámením zaslaným Naší kontaktní osobě, tak změnu přijímáte. V případě, že změnu ve výše uvedené lhůtě odmítnete, zůstávají v účinnosti stávající Podmínky a My můžeme Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou o délce jednoho měsíce, po kterou se uplatní poslední odsouhlasené Podmínky.

11.6. Zákaz zápočtu. Nikdo z nás nesmí jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vzniklou na základě či v souvislosti se Smlouvou za druhou stranou oproti pohledávce druhé strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.7. Obchodní zvyklosti a změna okolností. Vylučujeme použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které jsme si výslovně dohodli ve smlouvě. Vzájemně na sebe přebíráme nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Neuplatnění práva z kterékoli části Podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv ani za zavedenou praxi. 

11.8. Vyšší moc. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy.

11.9. Reference. Můžeme umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné vaše obchodní označení na Naše webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách a na sociálních sítích.

11.10. Úplná dohoda. Smlouva představuje naši úplnou dohodu ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy.

11.11. Odložení účinnosti. Účinnost ustanovení odst. 10.3. a 10.4. je odložena do 17.2.2024.

11.12. Účinnost. Tyto Podmínky jsou účinné od 20.1.2023.